Код предмета

1322

Шифра предмета

O.4.4-O.16

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама управљања људским ресурсима и

упознавањем студената са улогом и значајем људских ресурса у процесима рада. Такође је циљ предмета опште упознавање са свим факторима који одређују понашање запослених и сагледавање могућности за њихово оптимално функционисање. Уз то неопходно је спознати и личност, каракатеристике и профилисање менаџера.

Исход предмета

одслушаног предмета студенти ће бити способни за самостално сагледавање свих релевантних фактора који доприносе квалитетном обављању посла, и формирање сазнања о могућностима и менаџерским захватима којима би се створили услови за успешно и квалитетно пословање.

Број часова наставе

45  предавања, 30 практична настава