Код предмета

1323

Шифра предмета

O.4.5-И.4-1

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Савладавање сложенијих термина из области пословања и менаџмента уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и даље развијање свих облика комуникације на енглеском као језику струке.

Исход предмета

Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе разноврсне стручне текстове, прошире своје научне и стручне вокабуларе, као и додатно унапреде опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку.

Број часова наставе

60  предавања