Код предмета

1317

Шифра предмета

O.3.5-И.3-1

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Савладавање основних термина из области пословања и менаџмента уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и даље оспособљавање студената за самостално коришћење научне и стручне литературе. Развијање свих облика комуникације на енглеском као језику струке.

Исход предмета

Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе сложеније стручне текстове, прошире своје научне и стручне вокабуларе, као и додатно унапреде опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку.

Број часова наставе

60  предавања