Код предмета

1321

Шифра предмета

O.4.3-O.15

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање основних знања из области финансијског пословања.

Исход предмета

Стечена знања користити у професионалном раду и даљем стручном усавршавању.

Број часова наставе

30  предавања, 30 практична настава