Основне информације о Катедри за друштвене науке

Катедра за друштвене науке је од оснивања била саставни део образовно-научне структуре и организационог система Машинског факултета у Нишу. Њено постојање и развој сведоче о благовремено схваћеној потреби сарадње природно-техничке и друштвено-хуманистичке интелигенције, насупрот лаичком мишљењу, по коме се инсистира на њиховом разликовању до међусобне искључивости (покаткад се, из недокучивих побуда, међу блоковима обеју интелигенција подгревају тензије и беспредметно сукобљавање, чак отворено зазирање, као да филозоф и социолог, економиста и правник, примера ради, немају баш ништа вредно да пренесу машинском и инжењеру електронике; зар социјални еколог може успешно делати без истраживачких увида биолога и инжењера заштите на раду).

Оно што је поодавно рутински чин свакодневице на Западу – стваралачки сусрет природно-техничке и друштвено-хуманистичке интелигенције – код нас је требало пажљиво култивисати. Том осетљивом и дуготрајном процесу Катедра је континуирано доприносила петоструким ангажовањем: а) најпре, преносећи студентима образовно-васпитне садржаје класичних дисциплина друштвено-хуманистичких наука, преко низа одговарајућих наставних предмета; б) затим, спроводећи истраживања и остваривајући пројекте у разноврсним научним пољима, који су имали додирне тачке и са техничко-технолошким комплексом; в) потом, сарађујући и размењујући сазнања и искуства са колегама са осталих „природно-техничких“ катедри; г) онда, издавајући бројне чланке, тематске зборнике радова, уџбенике и монографије националног значаја; и, д) најзад, деловањем у јавној сфери и утицањем на ширу друштвену свест.

Од тада, посебно од прилагођавања тзв. болоњској декларацији и акредитације факултета, на основним студијама трајније су се усталила два предмета: Социологија културе и морала и Професионална етика инжењера. Инжењери данас раде у свим економским подручјима скопчаним са информатичким технологијама и услугама, пуно је отворених питања њиховог ангажовања – и не могу бити оно што би требало без широке културе и усвојене чврсте професионалне етике.

Катедра за друштвене науке, кренувши од амбициозне идеје да наставним предметима покрије све друштвено-хуманистичко образовање, завршила је правом мером, оном која одговара инжењерском послању у 21. веку. Томе додатно доприносе и садржаји изучавања страних језика – енглеског, немачког и руског – прилагођених машинском инжењерству и инжењерском менаџменту, као и настава из физичке културе.