Код предмета

6102

Шифра предмета

Б.1.2-О.2

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Пренети студентима теоријска знања из подручја Механике крутих тела која се односе на мировање тела. Студент се упознаје са појмом силе у механици, моментом, спрегом сила, те системима сила, од сучељног до општег просторног система сила. Проучавају се услови равноже тела и система тела. Дефинишу се унутрашње статичке величине и примењују код пуних и решеткастих носача.

Исход предмета

Студенти су способни да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме. Стечена су основна знања за праћење наставе из предмета: Отпорност материјала, Кинематика, Динамика, Машински елементи и Машинске конструкције.

Број часова наставе

45 предавања,  60 практична настава