Код предмета

6105

Шифра предмета

Б.1.5-О.5

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Упознавање студената са основним феноменима савремене културе, нарочито културе свакодневног живота, коју они и иначе непосредно проживљавају и у њој учествују; као и стицање елементарних теоријских и практичних знања из области морала и система људских права (општих, посебних и мањинских).

Исход предмета

Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере на односе у радној средини, користе у комуникацији са пословним партнерима и у саобраћају са ужом и широм друштвеном заједницом

Број часова наставе

предавања,  практична настава