Код предмета

6108

Шифра предмета

Б.2.3-О.8

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

7

Циљ предмета

У предмету Отпорност материјала анализира се понашање деформабилног тела под утицајем комбинованог оптеређења. Дефинишу се напони и деформације за елементарне врсте напрезања и комбинације истих. Изложене су различите методе за одређивање деформација на статички одређеним и неодређеним линијским носачима, рамовима и елементима конструкције.

Исход предмета

Да студенти стекну знања која су им потребна да би успешно пратили наставу и решавали проблеме из Машинских елемената и осталих предмета струке.

Број часова наставе

предавања,  практична настава