Код предмета

6105

Шифра предмета

Б.2.1-О.6

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Програм предмета је конципиран тако да се сви студенти у области машинког инжињерства упознају са  oбичним диференцијалним једначинама, вишеструким, криволинијским и површинским интегралима, а осим тога  добију неопходна знања из теорије поља потребна за изучавање механике и термодинамике.

Исход предмета

Студенти стичу знања на основу којих могу математичким апаратом да опишу кретања, процесе као и да одреде тежишта, масе итд.

Број часова наставе

предавања,  практична настава