Историјат катедре за транспортну технику и логистику

Од оснивања машинског одсека Техничког факултета Универзитета у Нишу, 1961. године, истраживачким и наставним програмима била је обухваћена, поред осталих, и област транспортне технике. Формирањем Машинског факултета у Нишу, 1973. године, настaвљене су научно-наставнеактивности у области машинских конструкција, транспортне технике и железничког машинства у оквиру Катедре за машинске конструкције. Новим наставним планом, 2000. године, уведен је општи образивни профил под називом: Машинске конструкције и механизација који је имао три смера: Опште конструкције, Транспортна техника и Железничко машинство.

На иницијативу групе наставника и сарадника Катедре за машинске конструкције и механизацију и одлуком Савета Машинског факултета у Нишу, од 11.07.2002. године, основана је Катедра за транспортну технику и логистику.

За првог шефа Катедреза транспортну технику и логистику  изабран је проф. др Винко Јевтић, који је ту функцију обављао све до одласка у пензију. После одласка професора Јевтића у пензију, за шефа Катедре изабран је проф. др Миомир Јовановић који је ову функцију обављао у периоду од 2006. до 2013. године. Функцију шефа Катедре од 2013. до 2016. године обављао је проф. др Драгослав Јаношевић. Тренутно, функцију шефа Катедре обавља доцент др Горан Петровић.

Оцењујучи значај развоја логистичких функција у нашој земњи, Европска унија је преко ТЕМРUS програма (ТЕМРUS-СD-ЈР 17019-2002), 2002. године, прихватила и одо­брила финансирање трогодишњег пројекта под називом: Увођење и развој новог студијског профила Транспортни токови и логистика. Чланови конзорцијума пројекта су били:

prof. dr Dietrich Ziems, Otto von Guericke Universität Magdeburg (kontraktor),

prof. dr Vinko Jevtić, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu (koordinator),

prof. dr Wilibald Gunthner, Technische Universität Muenchen,

prof. dr Bruno Grosel, Technische Universität Wien,

prof. dr Hans Marquardt, Technische Universität Dresden,

prof. dr Dieter Arnold,  Universität Karlsruhe.

Пројекат је реализован на Машинском факултету у Нишу, а непосредни извршилац пројекта била је Катедра за транспортну технику и логистику. Током пројекта, 2003. године на Машинском факултету Уни­ве­рзитета у Нишу уписана је прва генерација студената на профилу Транспорт и логистика. Наставни план  профила је имао теоријску наставу прве две године студија, у завршне три године имао је обавезне и изборне предмете а у петој години студија једносеместралну праксу у привредној организацији.

Поред класичних предмета из области друштвених и природних наука и транспортне технике, уведени су нови предмети: Структурна анализа, Техничка логистика, Логистика предузећа, Транспортни токови материјала и робе, Логистика складиштења и комисионирања, Управљање логистичким системима, Експериментална испитивања, Информационе технологије, Пословна логистика I и II, Анализа логистичких процеса, Логистика секундарних сировина, Логистичке симулације, Логистичко планирање система, Логистичка радионица, Аутоматизација транспортних система, Надзор и дијагностика транспортних машина, Конструисање мобилних машина и Складишна техника.

Ангажовани наставници и сарадници Катедре за транспортну технику и логистику у претходном периоду били су:

др Сава Дедијер, редовни професор, Машински факултет у Београду,

др Стојадин Стојчић, редовни професор, Машински факултет у Нишу,

др Властимир Трајковић, редовни професор, Машински факултет у Нишу,

др Радић Мијајловић, редовни професор, Машински факултет у Нишу,

др Винко Јевтић, редовни професор, Машински факултет у Нишу,

др Зоран Маринковић, редовни професор, Машински факултет у Нишу,

др Нада Барац, редовни професор, Економски факултет у Нишу,

др Милена Станковић, редовни професор, Електронски факултет у Нишу,

др Снежана Пејчић-Тарле, редовни професор, Саобраћајни факултет у Београду,

др Предраг Миловић, професор,  Машински факултет у Београду,

др Ранђел Богдановић, ванредни професор, Индустрија Гоша, Смедеревска Паланка,

др Радослав Вукадиновић, ванредни професор,  Виша саобраћајна школа у Београду,

др Славко Кепчија, ванредни професор, Саобраћајни институт у Београду,

др Стојан Стаменковић, професор, Виша техничка школа у Нишу,

мр Данко Мијајловић, асистент, Машински факултет у Нишу,

Тони Ђорђевић, асистент, Машински факултет у Нишу,

Јован Цанић, предавач, Грађевински факултет у Нишу,

Војислав Бирвиш, Машинска индустрија Ниш,

Бранко Милосављевић, Машинска индустрија Ниш.

У свом дугогодишњем раду, чланови Катедре су били ангажовани на истраживањима и изради бројних научних и стручних пројеката чији су резултати саопштени на домаћим и међународним конференцијама или практично реализовани у привредним организацијама (Машинска индустрија Ниш, Рударско-топионичарски басен Бор, Хидроелектрана Ђердап, Железара Смедерево). Поред тога, чланови Катедре су учествовали у раду организационих или научних одбора научних скупова у земљи и иностранству и комисијама за стандардизацију транспотрне технике.

Чланови Катедре су објавили око 30 различитих публикација (уџбеника, монографија, практикума, помоћних уџбеника, збирки задатака, зборника радова и преведене литературе) из области транспортне технике и техничке логистике.