ТР 33035 "Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW"

Евиденциони број и назив пројекта:

ТР 33035 "Развој, реализација, оптимизација и мониторинг мрежног модуларног ротирајућег фотонапонског система снаге 5kW"

Апстракт:

Предмет истраживања на пројекту је мрежни модуларни ротирајући фотонапонски (PV) систем снаге 5kW, велике носивости, који би представљао основну модуларну јединицу за реализацију комплекснијих PV централа веће снаге, које се добијају повезивањем више оваквих основних јединица. PV систем са иновативним двоосним ротирајућим системом за праћење позиције Сунца директно предаје генерисану електричну енергију дистрибутивној мрежи и има могућност акумулирања енергије. PV систем интегрише постојеће резултате из области електронике, механике, управљања, мерења и савремених PV технологија у један конкурентан одрживи технолошки пројекат. Најпре је реализован комбиновани PV систем снаге 1kW, који се састоји од ротирајућег PV система снаге 500W и фиксног PV система снаге 500W. Затим се приступило реализацији комбинованог PV система снаге 5kW, који се састоји од ротирајућег PV система снаге 2kW и фиксног PV система снаге 3kW. Циљ реализације овог система је овладавање техником и процедурама прикључења PV система снаге 5kW на дистрибутивну мрежу. Након тога, реализован је ротирајући PV систем снаге 3kW, велике носивости, где су PV модули такође монтирани на двоосни позиционер са циљем генерисања максималне енергије. Прикључивање на дистрибутивну мрежу извршено је за наведени комбиновани PV систем снаге 5kW, при чему је примењен модул PVmonitor за надгледање реализованог мрежног комбинованог PV система. Поред тога, реализован је и потом усавршен сопствени мониторинг систем за очитавање производње и потрошње електричне енергије, као и пратећих параметара за мрежни комбиновани PV систем снаге 5kW, чији је основни циљ аквизиција радних параметара PV електране у реалном времену.Софтверска платформа реализованог система мониторинга је заснована на аквизицији, складиштењуи прегледуподатака. Развијено је и више мерних и контролних уређаја за оптимизацију карактеристика реализованог PV система. На крају, на микромрежи је планирано истраживање утицаја комбинованог PV система снаге 5kW на режим рада нисконапонске дистрибутивне мреже, као и експериментална провера параметара квалитета напона на месту прикључења.

Кључни резултати пројекта су:

  • Реализација ротирајућег мрежног модуларног PV система који садржи све компоненте неопходне за генерисање електричне енергије из соларног зрачења, која је првенствено намењена продаји дистрибутивном предузећу,
  • Реализација иновативног ротирајућег позиционера велике носивости, у циљу повећања искоришћења соларног зрачења до 40% у односу на фиксне системе, применом механичке структуре позиционераса двоосном ротацијом,
  • Формирање експериментално-истраживачке лабораторије за испитивање и анализу различитих PV система у реалним условима,
  • Развој мерних и контролних уређаја за оптимизацију карактеристика реализованог PV система.

Кључне речи: мрежни модуларни фотонапонски систем, ротирајући позиционер велике носивости, мерни и контролни уређаји, оптимизација карактеристика PV система, прикључивање на дистрибутивну мрежу.