ТР35034 Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала

Евиденциони број и назив пројекта:

ТР 35034 "Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала"

Апстракт:

Истраживање има за циљ да омогући увођење и ефикасну примену савремених неконвенционалних  технологија обраде и унапреди производњу у малим и средњим предузећима. Промене у домену производних технологија су брзе и драматичне. Производна предузећа схватају неопходност увођења савремених технологија и купују машине за обраду ласером, плазмом и абразивним воденим млазом. Задатак научно-истраживачких организација је да помогне предузећима око избора савремене производне технологије, њеног увођења у процес производње и ефикасног коришћења. У пријави пројекта су дати: опис пројекта, анализа зашто треба да се подржи пројекат, потребни људски и материјални ресурси, потребна финансијска средства и очекивани финасијски резултати. Потребна средства за реализацију пројекта су 19 288 554 динара. Време реализације пројекта је 4 године. Број предложених истраживача на пројекту је 17. Предложени истраживачи су са Машинског факултета у Нишу, Машинског факултета у Крагујевцу, Техничког факултета у Чачку и Техничког факултета у Косовској Митровици. Истраживачи су већ афирмисани својим референцама у области савремених неконвенционалних технологија обраде. У реализацији пројекта учествују производна предузећа партиципацијом у материјалу и раду и уступањем машина за реализацију истраживања: ²ЕМ-ДИП² Ниш, ²НС-радијатори Ниш² и ²Словас² Чачак. Користи од улагања у пројекат су: подизање технолошког нивоа производње, подизање квалитета производа, ефикасно коришћење машина и смањење трошкова.

Кључне речи: Обрада ласером, обрада плазмом, обрада абразивним воденим млазом, заваривање трењем