Књига наставника - Јовановић Љ. Миомир

Име, средње слово, презиме

Миомир Љ. Јовановић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 1975.

Ужа научна односно уметничка област

Техника транспорта и логистика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2001.

Машински факултет у Нишу

Техника транспорта

Докторат

1990.

Машински факултет у Нишу

Транспортна техника

Специјализација

Магистратура

1981.

Машински факултет у Београду

Привредна механизација (транспорт)

Диплома

1974.

Машински факултет у Нишу

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

CAD технологије

Машинско инжењерство,

основне академске студије

1.00

2.

Металне конструкције

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.91

3.

Складишна техника

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.42

4.

Машине прекидног транспорта

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.42

5.

Интермодални транспорт

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.19

6.

Структурна анализа конструкција

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.38

7.

CAD студио машина и возила

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

0.33

8.

Логистичке симулације

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

0.67

9.

Оптимизација конструкција транспортних машина и возила

Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, мастер академске студије

1.67

10.

Транспортне технологије

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.00

11.

Транспортне машине и системи

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

0.75

12.

Логистичке симулације

Инжењерски менаџмент,

мастер академске студије

1.50

13.

Одабрана поглавља из логистичких и транспортних система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

14.

Оптимизација транспортних система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.35

15.

Мерења и мониторинг транспортних и логистичких система

Машинско инжењерство,

докторске академске студије

0.66

Репрезентативне референце

1.

Mijajlović R., Marinković Z., Jovanović M., Dizalice - osnove, Knjiga, Univerzitet u Nišu - Gradina, Niš, 1994.

2.

Jovanović M., Mijajlović R., Einfluss der Elastischen verformungen auf der Widerstandskrafte im  Wippwerk der WIPP‑Drehkrane (1991), DEUTCHE HEBEN UND FORDERN - DHF, 2/1991. SRN, Mainz, pp. 43-47.

3.

Jovanović M., Jovanović J.: CAD/FEA praktikum, Knjiga, Mašinski fakultet Podgorica i Niš, 2000, Univerzitet C. Gore.

4.

Jovanović M., Milenković D, Petrović G, Milić P, Milanović S.: Theoretical and experimental analysis of dynamic processes of pipe branch for supply water to the pelton turbine, Thermal science, 2012, Vol. 16, Suppl. 2, pp. 617-629

5.

Radoičić G., Jovanović M.: Experimental identification of overall structural damping of system, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering Volume 59 No: 4(2013), pp.260-268, ISSN 0039-2480.

6.

Jovanović M., Pavlović N., Optimization of a Portal Jib Crane mechanisms, 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Milano, Italy, 1995. Vol.1, pp.101-106.

7.

Jovanović M., Teorija projektovanja konstrukcija računarom, Knjiga, Univerzitet u Nišu, 1994.

8.

Jovanović M. i drugi:  Teorijsko-eksperimentalna istraživanja dinamike transportnih mašinskih sistema", TR35049,

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, rukovodilac 2011-2014.

9.

Goran Radoičić, Miomir Jovanović, Lepoje Ilić, Bratislav Blagojević , Expert Shell for On-line Dynamic Control of a Transportation Process,  International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Volume-3, Issue-9, February 2014, pp.37-45, IF=1.270,   ISSN: 2278-3075

10.

Mijajlović R., Marinković Z., Jovanović M., Dinamika i optimizacija dizalica, Monografija, Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš, 2002.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања Politehnika Wroclav, Gdansk 1987, Novi Sad 1990, Magdeburg 2004.

Други подаци које сматрате релевантним Mentorstva 4 (magistrature i doktorati), Osnivanje katedre za oblast transportnog mašinstvaKontinualnost naučnog rada u FEM. Autor ili koautor osam univerzitetskih knjiga, 100 objavljenih referenci u oblasti eksperimentalnih ispitivanja mašina, Učesnik ili rukovodilac 20/4 naučnih projekata Srbije. Oko 300 akademskih referenci.