Књига наставника - Тасић Б. Милош


Име, средње слово, презиме

Милош Б. Тасић 

Звање

Наставник страног језика

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Машински факултет у Нишу, 2009.

Ужа научна односно уметничка област

Енглески језик

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2012.

Машински факултет у Нишу

Енглески језик

Докторат

Специјализација

Магистратура

Диплома – мастер

2010.

Филолошки факултет у Београду

Енглески језик и књижевност

Диплома

2006.

Филозофски факултет у Нишу

Енглески језик и књижевност

Списак предмета које наставник држи на свим нивоима студија

Назив предмета

Назив студијског програма,

врста студија

Час. акт. наст. (оптерећење)

1.

Енглески језик 1

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.67

2.

Енглески језик 2

Машинско инжењерство,

основне академске студије

0.67

3.

Енглески језик 1

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

4.

Енглески језик 2

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

5.

Енглески језик 3

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

6.

Енглески језик 4

Инжењерски менаџмент,

основне академске студије

2.00

Репрезентативне референце

1.

Тасић, Милош и Душан Стаменковић. (2013). Улога и значај енглеског језика у модерној инжењерској професији. У Д. Б. Ђорђевић и Б. Ђуровић (Ур.), Професија инжењер: нека питања (стр. 86–92). Ниш: Машински факултет.

2.

Tasić, Miloš and Dušan Stamenković. (2013). The Role of English in the Modern Engineering Profession. In Proceedings of the 2nd International Conference Mechanical Engineering in XXI Century (pp. 365–368). Niš: Faculty of Mechanical Engineering.

3.

Ђорђевић, Драгољуб Б. и Милош Тасић. (2011). Амерички и српски етички кодекс инжењера: Почетно упоређење. У Д. Б. Ђорђевић и Б. Ђуровић (Ур.), Професионална етика инжењера (стр. 111–123). Ниш: Машински факултет.

4.

Тасић, Милош. (2011). Језичка социјализација и енглески за академске потребе. Теме 3/2011, 789–800.

5.

Тасић, Милош. (2011). Енглески језик и култура у међународној техничкој заједници. У Савремена проучавања језика и књижевности 2(1) (545–554). Крагујевац: ФИЛУМ.

6.

Tasić, Miloš. (2010). Promena jezika struke: Pisanje naučnih radova iz oblasti tehnike na engleskom jeziku. U B. Mišić Ilić i V. Lopičić (Ur.), Jezik, književnost, promene: Jezička istraživanja (str. 234–246). Niš: Filozofski fakultet.

7.

Tasić, Miloš. (2010). Uticaj engleskog jezika na stručnu mašinsku terminologiju u srpskom jeziku. Komunikacija i kultura 1 (1), 162–182.

8.

Đorđević, Dragoljub B. i Miloš Tasić. (2010). The American and Serbian Codes of Ethics for Engineers: A Comparison. In Proceedings of the International Conference Mechanical Engineering in XXI Century (pp. 321–324). Niš: Faculty of Mechanical Engineering.

9.

Tasić, Miloš. (2010). Language and Professional Identity in an Engineering Community. In V. Lopičić & B. Mišić Ilić (Eds), Identity Issues: Literary and Linguistic Landscapes (pp. 275–284). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

10.

Tasić, Miloš. (2009). English Language Teaching in Mechanical Engineering. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature 7 (1), 101–112.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:

1

Међународни:

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

§  Члан европског и српског удружења англиста (ESSE и SASE)

§  Судски преводилац за енглески језик