ТР 33051 Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима

Евиденциони број и назив пројекта:

ТР 33051 “Концепт одрживог снабдевања енергијом насеља са енергетски ефикасним објектима”

Апстракт:

Глобални предмет истраживања је концепција снабдевања насеља (мањих урбаних целина) енергентима (топла вода за грејање, санитарна топла вода и електрична енергија) коришћењем обновљивих извора енергије - биомасе уз мере повећања енергетске ефикасности поторшача - објеката.

Пројектом би се дефинисала биомаса (сечка и пелет) као гориво и развиле мање топлана са пратећом опремом. Уз истраживање потенцијала биомасе у Србији дефинисаће се детаљно начини за њихово планско и исплативо повећање.

Ради повећања енергетске ефикасности објеката разматрала би се реконструкција постојећих објеката и дефинисали конструктивни елеменати за пројектовање нових објеката. Посебна пажња би била посвећена развоју активне фасаде објеката са свим пратећим елементима (конструктивним елементима и елементима грејања и хлађења). Пратећи системи свих система су аутоматика и повезивање свих система ради централног надзора и управљања.

Очекивани резултати у оквиру пројекта, односно његов циљ су развој већих топловодних котлова на биомасу снага од 500 kW до 2 МW са свом пратећом опремом за складиштење и дозирање горива, као и за опрему за одвод и складиштење пепела.

У оквиру топлане развила би се и опрема за топловодни део, као и пратећа аутоматика котлова и аутоматизације рада топлане.

Когенерација енергије би се разметрала на теоретском нивоу ради поређења са усвојеним решењима. У оквиру објеката били би развијени системи активне фасаде, активног кровног покривача, система за складиштење топлотне енергије, као и система за хлађење и вентилацију објеката.

Кључне речи: биомаса, пелет, сечка, топлана, топловодни котао, когенерација, енергетска ефикасност, објекти.