Пословно право

Основне информације

Код предмета 1331
Шифра предмета O.6.4-O.23
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 4
Циљ предмета Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и вештина писању правних аката из домена оснивања компанија, трговинских уговора, као и  развој креативних способности и овладавање правним вештинама у закључивању трговинских и банкарских послова, у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине.
Исход предмета 1) Разумевање основних поставки на којима се базира Трговинско право, уз способност апстраховања појмова и правне логике, као неопходних услова за савладавање материје из ове области; 2) стечено знање треба да послужи практичном приступу у решавању појединих питања и налажење адекватног начина за реализацију одређене пословне операције уз коришћење решења одговарајућих прописа из домена трговинског права, уз консултовање правних извора упоредног права; 3) разумевање правила функционисања тржишта хартија од вредности и њихов значај, као и значај банкарских послова; 4) усвајање знања о начинима и методама решавања насталих спорова у промету робе, услуга и новца, како на унутрашњем, тако и на међународном тржишту; 5) стицање стабилне основе за даље професионално усавршавање на подлози усвојених знања.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословно право211.09 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Васиљевић М. Пословно право Удружење правника у привреди Србије, Београд, 2004.
Миленовић Д. Субјекти привредног права Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2006.
Миленовић Д. Пословно право Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2001.
Јовановић Zattila М., Чоловић В. Стечајно право Досије, Београд, 2007.
Јовановић Н. Практикум из трговинског права Досије, Београд, 1999.


Наставни материјали