Основе информационо-комуникационих технологија

Основне информације

Код предмета 6104
Шифра предмета Б.1.4-О.4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Примарни циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области информационо-комуникационих технологија која су им потребна у свакодневном пословању. Секундарни циљ је да се пруже и она знања и вештине која су им потребна за савлађивање студијских програма.
Исход предмета Учећи овај предмет студенти стичу знања и вештине која ће им омогућити да: користе рачунар као алат који им помаже у аутоматизацији свакодневних инжењерских активности, знају како функционишу рачунарски системи, могу да рутински користе савремене оперативне системе, могу да користе основне пакете за аутоматизацију канцеларијског пословања, као и основне пакете који се користе у техничкој пракси, знају основе база података, знају како функционише Интернет и Интернет сервиси, могу да користе рачунарске алате за синхрону и асинхрону комуникацију.
Број часова наставе 30 предавања, 30 други облици наставе

 

pdfКњига предмета - ОИКТ226.2 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Б. Ђoрђeвић, Д. Плeскoњић, Н. Maчeк Oпeрaтивни систeми: тeoриja, прaксa и рeшeни зaдaци Mикрo књигa, ISBN 86-7555-274-2, књигa – уџбeник,Бeoгрaд, 2005.
Andrew S. Tanenbaum Рaчунaрскe мрeжe, 4. издaњe, ISBN: 86-7555-265-3, Mикрo књигa, 2005