Даљинско грејање

Основне информације

Код предмета 7221
Шифра предмета ME.1.4-И.2-1
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавањестудента сасистемима даљинског грејања и проучавањеосновнихпринципапројектовања елемената и инсталација ових сложених система.
Исход предмета Наконположеногиспитастудентћебитиоспособљендасамосталнопримени методологију прорачуна најчешће примењиваних инсталација далјинског грејања и елемената инсталација у инжењерској пракси.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Даљинско грејање102.12 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стефановић В. Грејање, топлификација и снабдевање гасом Маши нски факлултет Ниш, 2011.
Соколов Ј. Топлификација и топлотне мреже Београд, 1985.
Вујовић Љ., Ђурковић Р. Даљинско грејање Београд, 1984.
Рекнагел, Шпренгер итд. Грејање и климатизација Врњачка Бања, 2002.


Наставни материјали