Технологичност ИБ4

Основне информације

Код предмета 7362
Шифра предмета MK.2.3-И.4.2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области технологичности структурних елемената машинских конструкција, као и упознавање са могућностима примене различитих производних технологија.
Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће основним знањем о примени различитих производних технологија при изради машиских делова и моћи ће да анализира конструкцијска решења са аспекта технологичности.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

Литература

Аутор Назив Издање
Grunwald F. Fertigungsverfahren in der Geratetechnik VEB Verlag Technik, Berlin, 1982.
Mусaфиja Б. Oбрaдa мeтaлa плaстичнoм дeфoрмaциjoм Свиjeтлoст, Сaрajeвo, 1988.
Лaзaрeвић Д, Рaдoвaнoвић M. Нeкoнвeнциjaлнe мeтoдe oбрaдe мaтeриjaлa oднoшeњeм Maшински фaкултeт Ниш, 1994.
Kузмановић С Индустријски дизајн ФТН Нови Сад, 2012.


Наставни материјали