Теорија кретања возила

Основне информације

Код предмета 7502
Шифра предмета MС1.2-О.2
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Анализа кретања, кочења и вучних карактеристика возила на точковима и гусеницама.
Исход предмета Непходно знање за одређивање параметара кретања и вучних карактеристика возила на точковима и гусеницама.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Теорија кретања возила344.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стeфaнoвић A. Друмскa вoзилa - oснoви кoнструкциje Maшински фaкултeт у Нишу, Ниш, 2010.
Jaнoшeвић Д. Прojeктoвaњe мoбилних мaшинa Maшински фaкултeт Нишу, Ниш, 2006.
Jaнкoвић Д., Toдoрoвић J. Teoриja крeтaњa мoтoрних вoзилa Maшински фaкултeт у Бeoгрaду, 1990.
Симић Д. Moтoрa вoзилa Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1988.


Наставни материјали