Менаџмент у екологији

Основне информације

Код предмета 2717
Шифра предмета M.1.3-ИM.EНМ-1-4
Година/Семестар I/1
ЕСПБ 7
Циљ предмета Научно стручна јавност у напорима да заштити животну средину у процесу перманентне деградације уочава проблем управљања процесима у животној средини, па у контексту тог сазнања настају „еко- стандарди“ управљања без којих се данас тешко може реализовати ваљана политика заштите. Стицање знања и вештина за имплементацију и провеере система еколошког менаџмента.
Исход предмета Оспособити студенте за разумевање и самостално дефинисање политике и стратегије менаџмента у екологији у циљу подизања ефикасности и ефективности организације у реализацији њених активности, производа и услуга.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент у екологији344.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Узунoвић Р. Meнaџмeнт квaлитeтoм и живoтнoм срeдинoм

Jугoслoвeнскo удружeњe зa стaндaрдизaциjу и квaлитeт –

JУСК, Бeoгрaд, 2001.

Пaвлoвић M. Eкoлoшкo инжeњeрствo Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Teхнички фaкултeт "Mихajлo Пупин", 2004.


Наставни материјали