Системи за мерење, надзор и управљање

Основне информације

Код предмета 2712
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ЕНМ-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са системима за мерење, надзор и управљање у области енергетике.
Исход предмета Поседовање основних вештина и знања потребних за основну анализу, развој и пројектовањесистема за мерење, надзор и управљање у области енергетике.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Системи за мерење, надзор и управљање347.05 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Нoшпaл A. T. Струjнoтeхнички мeрeњa и инструмeнти MБ-3, Скoпje, 1995.
Eckert, Goldstein Measurements in Heat Transfer McGrаw Hill-book-company, 1980.
Maтиjeвић M., Jaкупoвић Г., Цaр J. Рaчунaрски пoдржaнo мeрeњe и упрaвљaњe

Maшински фaкултeт у Крaгуjeвцу,

2008.

Krishnaswamy К. Process Control New Age International, 2007.


Наставни материјали