Стручна пракса М - ИМ М2

Основне информације

Код предмета 2705
Шифра предмета M.1.5-СП-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 4
Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти у практичним условима сусретну са конкретним проблемима у области инжењерског менаџмента и да овладају практичним знањима везаним за инжењерски менаџмент. Такође, циљ је

да се студент оспособљава могућностима примене научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси.

Исход предмета Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање конкретних практичних инжењерско-менаџерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, управљањем и местом и улогом инжењера менаџмента у њиховим организационим структурама.
Број часова наставе 60

 

pdfКњига предмета - Стручна пракса М233.25 KB