Управљање пројектима и инвестицијама

Основне информације

Код предмета 2729
Шифра предмета M.2.3-ОМ.ИНМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области управљања пројектима и инвестицијама, проучавање метода и техника управљања пројектима и инвестицијама, као и најновијих достигнућа у теорији и пракси и оспособљавање студената за примену знања из ових области.
Исход предмета По завршетку курса студент ће бити способан да:
  • Говори о управљању пројектима и инвестицијама као области проучавања;
  • Разуме управљање пројектима и инвестицијама;
  • Примени одговарајуће методе неопходне за управљање процесом инвестирања;
  • Планира процес инвестиција;
  • Примени концепт управљања пројектом за реализацији различитих типова пројеката у пословним системима;
  • Планира, управља и контролише реализацију различитих типова пројекта у пословним системима.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање пројектима и инвестицијама330.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић П. Управљање пројектима Графослог, Београд, 2002.
Јовановић П. Управљање инвестицијама Графослог, Београд, 2002.
Јовановић П. Одабрана поглавља економике грађења Државни универзитет у Новом Пазару, 2010.
  Приручник за планирање инвестицијских пројеката Удружење банака Југославије, Економски институт Загреб, Привредна штампа, Београд, 1991.


Наставни материјали