Основи валидације развоја производа

Основне информације

Код предмета 2758
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ИРП-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 7
Циљ предмета
  • Упознавање студената са важношћу процеса валидације у развоју производа и валидационим методама.
  • Упознавање студената са теоријом планирања експеримента и основним статистичким методама у теорији експеримента.
  • Упознавање студената са концептом екперимента и аквизицијоммерних података.
  • Упознавање студента са методама виртуалне валидације.
Исход предмета
  • Студент познаје значај поцеса валидације у развоју производа.
  • Студенти познају најважније валидационе методе у процесу развоја производа.
  • Студент је способан да самостално и на научним принципима дефинишеиспитивање производа.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основи валидације развоја производа346.48 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Mилтeнoвић В. Рaзвoj прoизвoдa [Прoдуцт Дeвeлoпмeнт] Унивeрзитeт у Нишу - Maшински фaкултeт, Ниш, 2003.
Lindemnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
NeukirchnerH., Maas G., Beutner E. Virtuelle Produktentwicklung Vogel Business Media, 2012.
Стojиљкoвић В Meрeњe мeхaничких вeличинa eлeктричним путeм Maшински фaкултeт Ниш, 2000.
Рaнчић Б.
Систeми зa мeрeњe, прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa, И дeo Maшински фaкултeт, Ниш, 2005.
Mилoвaнчeвић M Техничка дијагностика Машински факултет у Нишу, 2011.
Montgomery, D.C. Design and Analysis of Experiments Wiley, New York, 2005b


Наставни материјали