ОАС Машинско инжењерство - Књига предмета

Књига предмета основних студија Машинско инжењерство

Експлоатација мотора СУС

Основне информације

Код предмета 6479
Шифра предмета Б.8.3-И.17-14
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студената са принципима рада, конструкцијом - деловима и помоћним системима мотора СУС, а потом и да овладају материјом везаном за експлоатацију и редовно одржавање мотора СУС.
Исход предмета По положеном завршном испиту, студенти ће бити оспособљени за самостални и тимски рад да: препознају и изаберу одговарајући мотор за задате услове експлоатације, врше избор и прате ефективне карактеристике мотора, учествују у изради планова, програма и санације у вези управљања мотором и редовног одржавања, као и да личном иницијативом, познавајући системе регулације издувне емисије и предности алтернативних горива, дају допринос редукцији укупне токсичности издувних гасова мотора СУС.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

pdfEksploatacija_motora_SUS_2018_kurikulum.pdf331.62 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стефановић, А. Друмска возила – основи конструкције Машински факултет у Нишу, 2010.
Hillier, V.A.W. Hillier’s Fundamentals of Motor Vehicle Technology, 6th Edition, Book I Oxford University Press, UK, 2014.
Ружић, Д. Мотори СУС у пракси: експлоатација, одржавање и ремонт Микро књига, Београд, 2014.
Дорић, Ј Теорија мотора СУС Факултет техничких наука у Новом Саду, 2015.
Стефановић, А. Мотори са унутрашњим сагоревањем - репетиторијум Машински факултет у Нишу, 1996
Стефановић, А. Мотори са унутрашњим сагоревањем – историјат мотора Машински факултет у Нишу, 2001.


Наставни материјали

 

 

Основи процесне технике

Основне информације

Код предмета 6337
Шифра предмета Б.6.3-И.9-8
Година/Семестар III/6
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са хемијским реакцијама и основама хемијских реактора у процесној и другим индустријама.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да примени основну методологију прорачуна најчешће примењиваних хемијских реактора у инжењерској пракси.
Број  часова наставе 45 предавања,  30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основи процесне технике200.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ворењец Д. Технолошке операције Научна књига, Београд, 1988.
Вороњец Д. Основи технолошких процеса – хемијске реакције и реактори

МФ Београд, Београд, 1976.

Антић М., Цоловић Н. Кинетика хетерогених хемијских реакција Просвета Ниш, 1983.


Наставни материјали

Завршни (дипломски) рад

Основне информације

Код предмета 6473
Шифра предмета Б.8.4-O.24
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема у области машинског инжењерства, употребом научних метода ипоступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
  • Јавном одбраном дипломског рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
  • Оспособљавање студента за наставак образовања.

 

 

pdfКњига предмета - Завршни (дипломски) рад170.16 KB


Општи садржај

Дипломски рад предствља самостални студијски истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у изабраном усмерењу у области машинског инжењерства.

Пре почетка рада на изради дипломског рада, студент, на основу личних опредељења, врши консултације у вези избора ментора, теме и садржаја дипломског рада. Тему дипломског рада студент бира по правилу из предмета који је слушао и полагао на основним академским студијама. Након избора предмета, предметни наставник - ментор дипломског рада дефинише задатаке које студент треба да реализује у оквиру дипломског рада. Пријава, израда и одбрана дипломског рада врше се у складу са Правилником о основним академским студијама и обавезујућим упутством о форми дипломских радова и начину архивирања дипломскихрадова у Библиотеци Машинског факултетаУниверзитета у Нишу.

Након обављеног истраживања студент припрема дипломски рад у форми која садржи по правилу следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе.

Одбраном дипломског рада студент постаје оспособљен да препозна, формулише и анализира проблеме у области машинског инжењерства, као и да понуди решења за дати проблем, а на основу стечених фундаменталних и апликативних знања и вештина, уважавајући инжењерску етику и користећи стандарде у машинству, методе прорачуна, пројектовања и конструисања, као и савремене инжењерске алате.


Методе извођења

Након испуњених услова прописаних Статутом Машинског факултета, студент стиче право пријаве дипломског рада. Кандидат, након усаглашене теме дипломског рада са ментором, подноси Захтев за израду дипломског рада Служби за наставна и студентска питања која врши потребне провере података и испуњености услова од стране кандидата и доставља Захтев одговарајућој Катедри. По пријему Захтева за израду дипломског рада, Катедра именује Комисију за одбрану дипломског рада, на предлог предметног наставника – ментора који је по правилу Председник Комисије. Предлог састава Комисије потписује шеф Катедре, а решење доноси декан факултета.

По завршеној изради дипломског рада, кандидат предаје три примерка штампане верзије дипломског рада и електронску верзију (CD) Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и студентска питања дистрибуира рад Комисији и Библиотеци Машинског факултета.

У консултацији са Комисијом за дипломски рад и кандидатом, Служба за наставна и студентска питања одређује термин одбране дипломског рада. У утврђеном термину, кандидат врши презентацију и усмену одбрану дипломског рада. Комисија за дипломски рад доноси Одлуку о оцени и потписује Записник о одбрани дипломског рада. Записник о одбрани дипломског рада се прослеђује Служби за наставна и студенска питања. Записник о одбрани дипломског рада се евидентира кроз Матичну књигу студената.

Према подацима садржаним у Записнику о одбрани дипломског рада Служба за наставна и студентска питања израђује Решење о одбрањеном дипломском раду, које се доставља Декану Машинског факултета. Својим потписом, Декан факултета оверава Решење о одбрани дипломског рада. На основу Записника о одбрани дипломског рада и Решења Декана, издаје се Уверење о завршеним основним академским студијама.

Хидроенергетска постројења

Основне информације

Код предмета 6472
Шифра предмета Б.8.3-И.17-13
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти у области машинког инжињерства упознају са елементима који се јављају у оквиру хидроенергетских постројења.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен за пројектовање и одржавање хидроенергетских постројења.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Хидроенергетска постројења206.83 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђђeвић Б. Кoришћeњe вoдних снaгa Oснoви хидрoeнeргeтскoг кoришћeњa вoдa, Бeoгрaд 1981.
Ристић Б. Пумпe и пумпнe стaницe Нaучнa књигa, Бeoгрaд 1991.
Кaрaсeв Б.В. Нaсoсы и нaсoсныстанции Mинск 1979.


Наставни материјали

Сушаре

Основне информације

Код предмета 6471
Шифра предмета Б.8.3-И17-12
Година/Семестар IV/8
ЕСПБ 5
Циљ предмета Упознавање студента са основама теорије и технике сушења, топлотним прорачуном сушара, појединим типовима сушара, као основама пројектовања, прорачуна и конструисања сушара.
Исход предмета Након положеног испита студент ће стећи неопходна основна знања које ће му користити за пројектовање, прорачун и конструисања сушара.
Број часова наставе 30 предавања, 30  вежбања

 

pdfКњига предмета - Сушаре205.16 KB


Литература

Аутор Назив Издање
ТопићР. Oснове пројектовања, прорачуна и конструисања сушара Научна књига, Београд, 1989.
Ликов M. В. Сушка в химическој промишљености Химија, Москва, 1970.
Ликов A. Б. Teoриа сушки Eнергиа, Москва, 1968.


Наставни материјали