Књига предмета - Енергетика и процесна техника

Завршни (мастер) рад

Основне информације

Код предмета 7271
Шифра предмета ME.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Енергетика и процесна техника при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода ипоступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности
  • Оспособљавање студента за наставак образовања

 

pdfКњига предмета - Завршни (мастер) рад90.34 KB


Мале хидроелектране и ветрогенератори

Основне информације

Код предмета 7263
Шифра предмета ME.2.3-И.4-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти оспособе за пројектовање малих хидроелектрана и ветрогенераора
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да самостално пројектује мале водне турбине и ветрогенераторе
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Мале хидролелектране и ветрогенератори109 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ристић Б., Миленковић Д. Мале хидроелектране-водне турбине Научна књига Београд, 1996.
Бенишек М. Хидрауличне турбине Београд, 1998.
М. Ђурић, В. Илић Мале хидроелектране ЕТА, Београд, 2013.
Бегић Ф., Хаџиабдић Енергија вјетра Сарајево 2011.


Наставни материјали

Управљање чврстим отпадом

Основне информације

Код предмета 7262
Шифра предмета ME.2.3-И.4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти се упознају са различитим приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за управљање чврстим отпадом.
Исход предмета Након положеног испита студенти могу самостално, на основу састава и количине отпадног материјала, да димензионишу систем за управљање чврстим отпадом.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање чврстим отпадом114.47 KB


Литература

Аутор Назив Издање
М. Илић Управљање чврстим отпадом Институт за испитивање материјала, Београд, 1998.
N. P. Cheremisinoff HandbookofSolidWasteManagementandWasteMinimisationTechnologies BH-ElsevierScience, 2000.


Наставни материјали

Термоелектране

Основне информације

Код предмета 7261
Шифра предмета ME.2.3-И.4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са принципима рада, методама прорачуна делова постројења, пројектовањем и проблемима експлоатације савремених термоелектрана.
Исход предмета Овладавање методама прорачуна делова постројења, пројектовања, анализе, изградње и експлоатације савремених термоелектрана.
Број часова наставе 30 предавања,  45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Термоелектране101.23 KB


Литература

Аутор Назив Издање
БркићЉ., живановић Т., Туцаковић Д. Термоелектране Машински факултет, Београд, 2006.
Поповић Д. Нуклеарна енергетика Научна књига, Београд, 1978.


Наставни материјали

Пумпе и пумпна постројења

Основне информације

Код предмета 7253
Шифра предмета ME.2.2-И.3-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенати оспособе за правилан избор пумпи према типу постројења, помоћном опремом и регулацијом рада постројења.
Исход предмета Након положеног испита студент ће бити оспособљен да врши правилан избор пумпи,  пројектује разна пумпна постројења са пумпним станицама.
Број часова наставе 45 предавања,  27 практична настава, 9 остали часови

 

pdfКњига предмета - Пумпе и пумпна постројења115.08 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ристић Б. Пумпе и пумпне станице Научна књига, Београд 1991.
Garr M. Jones Pumping Station Design Oxford -UK, 2006.
Карелин В.Ј., Минаев А.В. Насос и насосне станици Москва, 1986.


Наставни материјали