Књига предмета - Мехатроника и управљање

Завршни (мастер) рад

Основне информације

Код предмета 7471
Шифра предмета MM.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Мехатроника и управљање при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате
  • истраживања широј јавности
  • Оспособљавање студента за наставак образовања


pdfКњига предмета - Завршни мастер рад82.55 KB

Напредни системи управљања

Основне информације

Код предмета 7462
Шифра предмета MM.2.3-И 4-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са основним поставкама анализе и пројектовања сложенијих савремених система управљања, посебно са нелинеарним и оптималним управљачким системима.
Исход предмета Способност за тимско решавање проблема из домена развоја сложенијих управљачких система.
Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - Напредни системи управљања116.61 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Стaнкoвић С., Toмoвић Р. Нeлинeaрни систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд, 1983.
Slotine J.-J., Li.W. Applied Nonlinear Control Prentice Hall, 1991.
Lewis F., Vrabie D., Syrmos V. Optimal Control, 3rd ed. John Willey&Sons, Inc., New York, 2012.
Stengel R. Optimal Control and Estimation Dover Publications, Inc. New York, 1994.


Наставни материјали

Нанотрибологија

Основне информације

Код предмета 7461
Шифра предмета MM.2.3-И 4-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Овај курс има за циљ да упозна студенте са принципима нанотехнологије, нанотрибологије и да пружитеоретске и експерименталне основе, уз приказ примене и перспективе ових области.
Исход предмета Способност за разумевање појава као што су трење и друге са њим у вези на нивоу нанометра, а тиме идетаљније познавање узрока за настајанје поменутих појава.
Број часова наставе 30 предавања, 45практична настава

 

pdfКњига предмета - Нанотрибологија111.95 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Bharat Bhushan Nanotribology and Nanomechanics Ohio State University, Columbus, OH, USA (Ed.)
Nicholas Spencer, Manfred Heuberger, Markus Textor Surface and interface lectures ETHZ


Наставни материјали

Гипки механизми

Основне информације

Код предмета 7452
Шифра предмета MM.2.2-И 3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области анализе, синтезе и примене гипких механизама.
Исход предмета

Оспособљавање за примену и прорачун гипких механизама за реализовање одговарајућих функција у

мехатроничким уређајима.

Број часова наставе 45 предавања, 30практична настава

 

pdfКњига предмета - Гипки механизми110 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Павловић Н. Д., Павловић Н. Т. Гипки механизми Машински факултет Ниш, 2013.
Howell L.L. Compliant Mechanisms John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.


Наставни материјали

Механизми у мехатроници

Основне информације

Код предмета 7451
Шифра предмета MM.2.2-И 3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета

Стицање нових знања из области кинематске и динамичке анализе механизама и мехатроничких склопова којима се реализује кретање у мехатроничким уређајима.

Исход предмета Оспoсoбљaвaњe за замену функције механизама одговарајућим мехатроничким склоповима.
Број часова наставе 45 предавања, 30практична настава

 

pdfКњига предмета - Механизми у мехатроници118.86 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Norton L. N.

Design of Machinery – An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and

Machines

McGraw-Hill, New York, 2001.
Павловић Н. Д. Теорија тачности механизама Машински факултет Ниш, 2004.
Nagchaudhuri A. Mechatronic redesign of slider crank mechanism

Proceedings of IMECE2002 ASME

International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Louisiana, IMECE2002-32482

  MSC.visualNastran: tutorial guide Santa Ana, Calif., MSC. Software Corp., 2002.


Наставни материјали