Књига предмета - ИМ Модул 1

Завршни (мастер) рад - ИМ М1

Основне информације

Код предмета 2703
Шифра предмета ME.2.4-ЗР-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
 • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
 • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
 • Оспособљавање студента за наставак образовања.


pdfКњига предмета - Завршни мастер рад252.52 KB

Инжењеринг у банкарству и осигурању

Основне информације

Код предмета 2719
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ЕНМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области инжењеринга у банкарству и осигурању, у контексту процеса терцијаризације и глобализације привредних активности.
Исход предмета Овладавање потребним знањем за адекватно вредновање инжењерког менаџмента у банкарству и осигурању, као и способност адекватне имплементације усвојених знања у пракси.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењеринг у банкарству и осигурању321.46 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maynard H. B. Industrial Engineering Handbook Third Edition McGraw- Hill Book Co.
Живковић А., Станкић Р., Крстић Б. Банкарско пословање и платни прoмет Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2007.
Вигњевић-Ђорђевић Н., Жарковић Н. Осигурање: право, институције, менаџмент Смедерево, 2010.
Ђукић Ђ., Бјелица В., Ристић Ж. Банкарство Центар за издавачку делатност, Економски Факултет, Београд, 2006.


Наставни материјали

Управљање пројектима и инвестицијама

Основне информације

Код предмета 2718
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ЕНМ-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области управљања пројектима и инвестицијама, проучавање метода и техника управљања пројектима и инвестицијама, као и најновијих достигнућа у теорији и пракси и оспособљавање студената за примену знања из ових области.
Исход предмета По завршетку курса студент ће бити способан да:
 • Говори о управљању пројектима и инвестицијама као области проучавања;
 • Разуме управљање пројектима и инвестицијама;
 • Примени одговарајуће методе неопходне за управљање процесом инвестирања;
 • Планира процес инвестиција;
 • Примени концепт управљања пројектом за реализацији различитих типова пројеката у пословним системима;
 • Планира, управља и контролише реализацију различитих типова пројекта у пословним системима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање пројектима и инвестицијама330.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић П. Управљање пројектима Графослог, Београд, 2002.
Јовановић П. Управљање инвестицијама Графослог, Београд, 2002.
Јовановић П. Одабрана поглавља економике грађења Државни универзитет у Новом Пазару, 2010.
  Приручник за планирање инвестицијских пројеката Удружење банака Југославије, Економски институт Загреб, Привредна штампа, Београд, 1991.


Наставни материјали

Инжењерска економија

Основне информације

Код предмета 2713
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ЕНМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Помоћ студентима да постану ефективни менаџери у данашњем глобално конкурентном окружењу. Пошто ће највећи број студената постати менаџери у производним организацијама циљ је да се упознају миљеом у коме се одвијају економске активности на нивоу државе и окружења. Зато је неопходно познавати основне економске законитости и привредне субјекте у којима се оне одвијају на бази деловања тржишних законитости.
Исход предмета Студенти постају компетентни да раде на побољшању процеса и повећању ефикасности и ефективности предузећа као система. Њихове одлуке биће засноване на бољем познавању економских токова, а самим тим успешност сваког менаџера биће на вишем нивоу, а њихов опстанак на тржишту менаџера далеко извеснији.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Инжењерска економија300.44 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Покрајац С. Основи економије Машински факултет, Београд, 2011.
Медић Ђ. Основи економије Економски факултет, Загреб, 2009.
Николић Р. Тржишна економија Технички факултет, Бор, 2004.


Наставни материјали