Књига предмета - ИМ Модул 3

Завршни (мастер) рад

Основне информације

Код предмета 2703
Шифра предмета M.2.4-ЗП-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
  • Оспособљавање студента за наставак образовања.


pdfКњига предмета - Завршни (мастер) рад252.52 KB


Логистички центри

Основне информације

Код предмета 2739
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ТЛМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са теоријским и практичним сазнањима из области снабдевања, дистрибуције и логистичких центара.
Исход предмета Стицање знања и искуства за решавање проблема из области планирања, пројектовања, изградње и управљања логистичким центрима у оквиру ланаца снабдевања и дистрибуције.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Логистички центри341.68 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Зечевић С. Робни терминали и робно-транспортни центри Саобраћајни факултет, Београд, 2006.
Зечевић С., Тадић С. City логистика Саобраћајни факултет, Београд, 2006.
Букумировић М. Регионална логистика Машински факултет у Краљеву, Краљево, 2010.
Lippolt C. Системи складиштења и дистрибуције, превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2005.
Guenthner W. Токови материјала и логистика, превод Машински факултет Ниш, Ниш, 2005.


Наставни материјали

Логистичке симулације

Основне информације

Код предмета 2738
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ТЛМ-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран да се студенти у области инжињерског менаџмента упознају са принципимаматематичког моделирања и симулације токова кретања материјала у производним и другим системима.
Исход предмета Студенти раполажу знањем којим симулирају техничке системе процеса кретања материјала у привредним системима сааспекта случаних процеса. Тиме су оспособљени да рачунарски моделирају инжењерске системе и симулирају њихов рад.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Логистичке симулације330.52 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Maquardt H.-G. Симулације логистичких транспортних система, превод предавања

ТУ Дресден, Машински

факултет Ниш, 2004.

Зрнић Ђ., Савић Д Симулација процеса унутрашњег транспорта Машински факултет у Београду, Београд, 1987.
3. Зрнић Ђ., Петровић Д., Стохастички процеси у транспорту Машински факултет у Београду, Београд, 1994.
  AutoMod, корисничко упутство 2004. Машински факултет Ниш


Наставни материјали

Урбани транспорт и логистика

Основне информације

Код предмета 2733
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ТЛМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа функција, структура и метода планирања транспорта и логистике у урбаним срединама.
Исход предмета Познавање функција, структура и метода планирања оптималног транспорта и логистике урбаних средина.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Урбани транспорт и логистика326.5 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Зечевић Ц., Тадић С. City логистика Саобраћајни факултет у Београду, Београд 2006.
Илић М. и група аутора План управљања комуналним отпадом

Регионални центар за животну средину за

Централну и Источну Европу, Београд, 2003

Георгијевић М. Техничка логистика Задужбина Андрејевић, Београд, 2011.
Регодић Д. Логистика Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.


Наставни материјали

Управљање пројектима и логистичким системима

Основне информације

Код предмета 2732
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ТЛМ-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Анализа поступака управљања пројектима и логистичким системима.
Исход предмета Познавање поступака и софтверских алата за управљање пројектима и логистичким система у привреди.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање пројектима и логистичким системима348.87 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Мајкл П., Лилић Б. Стратегиско управљање пројектима Факултет техничких наука, Нови Сад, 2009.
Авлијаш Р., Управљање пројектима Универзитет Сингидунум, Београд, 2009.
Joвaнoвић П. Упрaвљaњe инвeстициjaмa Грaфoслoг, Бeoгрaд, 2004.
Георгијевић М. Техничка логистика Задужбина Андрејевић, Београд, 2011.
Регодић Д. Логистика Универзитет Сингидунум, Београд, 2010.
Guenthner W. A., Плaнирaњe тeхничких лoгистичких систeмa (прeвoд) Maшински фaкултeт у Нишу, 2004.


Наставни материјали