Пословник о допунама Пословника о раду Наставно-научног већа и Изборног већа Машинског факултета у Нишу. Објављен: 16.3.2020. године. Ступио на снагу: 24.03.2020. године


 pdfDopuna_poslovnika_o_radu_NNV_16032020.pdf