Менаџмент знања

Основне информације

Код предмета 2728
Шифра предмета M.2.3-ОМ.ИНМ-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Критичкa eвaлуaциja прирoдe знaњa, њeгoвo кoмпjутeрскo прeдстaвљaњe, приступи и нaчини oткривaњa, oсвajaњa, дeљeњa и примeнe знaњa и развијање способности самосталног креативног урављања знањем у организацији.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање и прeдстaвљaњe основних прoблeмa, кoнцeпатa, изaзoвa и тeхникa oргaнизaциje и упрaвљaњa знaњeм, и њихова примена у пракси.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент знања340.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђорђевић Бољановић Ј Менаџмент знања Data Status, 2009.
Becerra-Fernandez I., Sabherwal R. Knowledge Management: Systems and Processes M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2010.
Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit: practical techniques for building a knowledge management system Prentice Hall, 2002.
Gottschalk P. Strategic Knowledge Management Technology IGI Global, 2004.
Ikujiro N., Teece D. Managing Industrial Knowledge: Creation, Transfer and Utilization Sage Publications, 2001.
Kimiz D. Knowledge Management in Theory and Practice Elsevier, USA, 2005.
Uriate F. A. Introduction to Knowledge Management ASEAN Fundation, Indonesia, 2008.


Наставни материјали