Књига предмета - Машинске конструкције, развој и инжењеринг

Завршни (мастер) рад - мкри

Основне информације

Код предмета 7371
Шифра предмета MK.2.4-O.5
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања на студијском програму Машинске конструкције, развој и инжењеринг при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина
 • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом
 • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате
 • истраживања широј јавности
 • Оспособљавање студента за наставак образовања


Техника комуникација и презентације ИБ4

Основне информације

Код предмета 7363
Шифра предмета MK.2.3-И.4.3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са техникама комункације и презентације.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
 • Успешно направи презентацију
 • Успешно изврше презентовање
 • Успешно комуницира унутар организације
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

Литература

Аутор Назив Издање
Вуковић А., Вуковић М. Култура пословне комуникације Графомед, Бор, 2010.
Станковић Љ., Аврамовић, М. Пословно комуницирање Економски факултет, Ниш, 2006.
Мицић П. Како водити пословне разговоре Предраг и Ненад, Београд, 1990.
Вуковић М., Вуковић А. Односи с јавношћу ТФ, Бор, 2009.
Делетић С., Пејчић М Пословне комуникације Електронски факултет, Ниш, 2008.
Michael J. Rouse, Sandra Rouse Business Communications

Publisher: Cengage Learning EMEA;

ISBN-10: 1861525443 London 2001Наставни материјали

Технологичност ИБ4

Основне информације

Код предмета 7362
Шифра предмета MK.2.3-И.4.2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Стицање знања из области технологичности структурних елемената машинских конструкција, као и упознавање са могућностима примене различитих производних технологија.
Исход предмета Студент који положи овај предмет овладаће основним знањем о примени различитих производних технологија при изради машиских делова и моћи ће да анализира конструкцијска решења са аспекта технологичности.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

Литература

Аутор Назив Издање
Grunwald F. Fertigungsverfahren in der Geratetechnik VEB Verlag Technik, Berlin, 1982.
Mусaфиja Б. Oбрaдa мeтaлa плaстичнoм дeфoрмaциjoм Свиjeтлoст, Сaрajeвo, 1988.
Лaзaрeвић Д, Рaдoвaнoвић M. Нeкoнвeнциjaлнe мeтoдe oбрaдe мaтeриjaлa oднoшeњeм Maшински фaкултeт Ниш, 1994.
Kузмановић С Индустријски дизајн ФТН Нови Сад, 2012.


Наставни материјали

Индустријски дизајн ИБ4

Основне информације

Код предмета 7361
Шифра предмета MK.2.3-И.4.1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Основни циљ предмета је постизање неопходних вештина и знања из области дизајна, као и развојкреативних способности студената. Овладавање методологијама и принципима дизајнирањапроизвода са становишта функционалности и естетских захтева.
Исход предмета Студент који положи овај предмет стиче способност креативногусклађивања чинилаца од идеје доновог решења у оквиру развоја производа са становишта естетског обликовања. Студент ће бити обучен даради на дизајнирању производа уз коришћење актуелних рачунарских алата.
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

Литература

Аутор Назив Издање
Кузмановић С. Индустријски дизајн Факултет техничких наука у Новом Саду, 2008.
Кузмановић С. Конструисање, обликовање и дизајн, II део

Факултет техничких наука у Новом Саду,

2005.

Огњановић М. Развој и дизајн машина Машински факултет, Београд, 2007.


Наставни материјали

Техника комуникација и презентације

Основне информације

Код предмета 7353
Шифра предмета MK.2.2-И.3.3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавање студената са техникама комункације и презентације.
Исход предмета Студент који положи овај предмет биће у стању да:
 • Успешно направи презентацију
 • Успешно изврше презентовање
 • Успешно комуницира унутар организације
Број часова наставе 30 предавања, 45 практична настава

pdfКњига предмета - Техника комуникације и презентације112.33 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Вуковић А., Вуковић М. Култура пословне комуникације Графомед, Бор, 2010.
Станковић Љ., Аврамовић, М. Пословно комуницирање Економски факултет, Ниш, 2006.
Мицић П. Како водити пословне разговоре Предраг и Ненад, Београд, 1990.
Вуковић М., Вуковић А. Односи с јавношћу ТФ, Бор, 2009.
Делетић С., Пејчић М Пословне комуникације Електронски факултет, Ниш, 2008.
Michael J. Rouse, Sandra Rouse Business Communications

Publisher: Cengage Learning EMEA;

ISBN-10: 1861525443 London 2001Наставни материјали