Књига предмета - ИМ Модул 4

Завршни (мастер) рад

Основне информације

Код предмета 2703
Шифра предмета ME.2.4-ЗР
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
  • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
  • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
  • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
  • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
  • Оспособљавање студента за наставак образовања.


pdfZavrsni_master_rad.pdf90.34 KB

Управљање људским ресурсима у предизетничком окружењу

Основне информације

Код предмета 2749
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ППМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, управљања људским ресурсима на пројекту испособности самосталног урављања људским ресурсима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања људскимресурсима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу науправљање људским ресурсима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање људским ресурсима у предузетничком окружењу338.17 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Armstrong M A Handbook of Human Resource Management Practice (10th ed.) London: Kogan Page. 2006.
Towers D Human Resource Management essays.  
  Personnel Management The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). Columbia University Press. 2001.
Encyclopеdia Britannica (kl ed.)

Personnel administration is also frequently called personnel management,

industrial relations, employee relations

 
Golding N.

Strategic Human Resource Management in Beardwell J., Claydon T., Human Resource Management

A Contemporary Approach

FT Prentice Hall. 2010.
Storey J., What is strategic HRM? in Storey J., Human Resource Management: A Critical Text Thompson. 2007.
Paauwe J., HRM and Performance: Achievement, Methodological Issues and Prospects

Journal of

Management Studies

Pfeffer J., Competitive advantage through people Harvard Business School Press.


Наставни материјали

Менаџмент знања

Основне информације

Код предмета 2748
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ППМ-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Критичкa eвaлуaциja прирoдe знaњa, њeгoвo кoмпjутeрскo прeдстaвљaњe, приступи и нaчини oткривaњa, oсвajaњa, дeљeњa и примeнe знaњa и развијање способности самосталног креативног урављања знањем у организацији.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање и прeдстaвљaњe основних прoблeмa, кoнцeпатa, изaзoвa и тeхникa oргaнизaциje и упрaвљaњa знaњeм, и њихова примена у пракси.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент знања337.98 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђорђевић Бољановић Ј Менаџмент знања Data Status, 2009.
Becerra-Fernandez I., Sabherwal R. Knowledge Management: Systems and Processes M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2010.
Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit: practical techniques for building a knowledge management system Prentice Hall, 2002.
Gottschalk P. Strategic Knowledge Management Technology IGI Global, 2004.
Ikujiro N., Teece D. Managing Industrial Knowledge: Creation, Transfer and Utilization Sage Publications, 2001.
Kimiz D. Knowledge Management in Theory and Practice Elsevier, USA, 2005.
Uriate F. A. Introduction to Knowledge Management ASEAN Fundation, Indonesia, 2008.


Наставни материјали

Пословни бонтон и корпоративно предузетништво

Основне информације

Код предмета 2743
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ППМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, пословног бонтона.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе креирања тима за послове односа са јавношћу у привредним субјектима.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословни бонтон и корпоративно предузетништво312.38 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Robison D. Пословни бонтон London: Kogan Page. 2006.
Brenan L., Block D. Пословна култура The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). Columbia University Press. 2001.
Котић Б. Пословна култура менаџера Прометеј, Београд 2003.


Наставни материјали