Пријављивање кандидата

Пријава на Конкурс је од 28.10.2019. до 8.11.2019. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова.

На студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство могу се уписати:

  • лица која имају завршенe дипломске академске студије, односно интегрисане студије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама
  • лица која имају академски степен магистра наука, ако нису пријавила докторску дисертацију, у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању, лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам)
  • кандидати који имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући квалификациони испит; вредновање објављених радова и реализацију квалификационог испита врши Комисија за упис на докторске студије Факултета

Комисија за упис на докторске студије за сваког пријављеног кандидата појединачно утврђује да ли је програм свршених академских студија компатибилан са програмом докторских студија за које се конкурс расписује. У случају да није, Комисија за те кандидате прописује полагање квалификационог испита.

Кандидати који се пријављују на конкурс а не полажу квалификациони испит плаћају накнаду од 5.000,00 динара. Кандидати који се пријављују на конкурс и полажу квалификациони испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара.

За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика.

Комисија за упис на докторске студије за сваког пријављеног кандидата појединачно утврђује да ли је програм свршених академских студија компатибилан са програмом докторских студија за које се конкурс расписује. У случају да није, Комисија за те кандидате прописује полагање квалификационог испита.