Потребна документа

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносe и предају Одсеку за наставу и студентска питања следећа документа:

  • пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише
  • кратку биографију
  • oчитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте
  • оверене фотокопије стечених диплома на предходним нивоима академских студија
  • оверене фотокопије додатака дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени
  • списак научних и стручних радова (уколико их има)
  • фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара
  • доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита износу од 7.000,00 динара (за студенте за које Комисија за упис на докторске студије дефинише потребу полагања квалификационог испита)

 Уплата накнаде за упис и полагање пријемног испита се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63.