Упис

Упис ће се обавити 15.11.2019. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 11 до 13 часова.

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.