Књига предмета - ИМ Модул 2

Завршни (мастер) рад - ИМ М2

Основне информације

Код предмета 2703
Шифра предмета ME.2.4-ЗР-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
 • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
 • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
 • Оспособљавање студента за наставак образовања.

 

pdfКњига предмета - Завршни (мастер) рад252.52 KB

Управљање пројектима и инвестицијама

Основне информације

Код предмета 2729
Шифра предмета M.2.3-ОМ.ИНМ-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Предмет има за циљ стицање најновијих знања из области управљања пројектима и инвестицијама, проучавање метода и техника управљања пројектима и инвестицијама, као и најновијих достигнућа у теорији и пракси и оспособљавање студената за примену знања из ових области.
Исход предмета По завршетку курса студент ће бити способан да:
 • Говори о управљању пројектима и инвестицијама као области проучавања;
 • Разуме управљање пројектима и инвестицијама;
 • Примени одговарајуће методе неопходне за управљање процесом инвестирања;
 • Планира процес инвестиција;
 • Примени концепт управљања пројектом за реализацији различитих типова пројеката у пословним системима;
 • Планира, управља и контролише реализацију различитих типова пројекта у пословним системима.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање пројектима и инвестицијама330.78 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Јовановић П. Управљање пројектима Графослог, Београд, 2002.
Јовановић П. Управљање инвестицијама Графослог, Београд, 2002.
Јовановић П. Одабрана поглавља економике грађења Државни универзитет у Новом Пазару, 2010.
  Приручник за планирање инвестицијских пројеката Удружење банака Југославије, Економски институт Загреб, Привредна штампа, Београд, 1991.


Наставни материјали

Менаџмент знања

Основне информације

Код предмета 2728
Шифра предмета M.2.3-ОМ.ИНМ-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Критичкa eвaлуaциja прирoдe знaњa, њeгoвo кoмпjутeрскo прeдстaвљaњe, приступи и нaчини oткривaњa, oсвajaњa, дeљeњa и примeнe знaњa и развијање способности самосталног креативног урављања знањем у организацији.
Исход предмета Оспособљавање студената за разумевање и прeдстaвљaњe основних прoблeмa, кoнцeпатa, изaзoвa и тeхникa oргaнизaциje и упрaвљaњa знaњeм, и њихова примена у пракси.
Број часова наставе 45предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Менаџмент знања340.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Ђорђевић Бољановић Ј Менаџмент знања Data Status, 2009.
Becerra-Fernandez I., Sabherwal R. Knowledge Management: Systems and Processes M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2010.
Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit: practical techniques for building a knowledge management system Prentice Hall, 2002.
Gottschalk P. Strategic Knowledge Management Technology IGI Global, 2004.
Ikujiro N., Teece D. Managing Industrial Knowledge: Creation, Transfer and Utilization Sage Publications, 2001.
Kimiz D. Knowledge Management in Theory and Practice Elsevier, USA, 2005.
Uriate F. A. Introduction to Knowledge Management ASEAN Fundation, Indonesia, 2008.


Наставни материјали

Lean Six Sigma организација

Основне информације

Код предмета 2723
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ИНМ-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Помоћ студентима да разумеју нову организацију која је равна, без расипања и у којој не постоје варијације, односно организација која ради без грешке. Други циљ је да се студенти оспособе да реализују пројекте трансформације класичне организације у савремену равну организацију без хијерархија и без расипања у процесима.
Исход предмета Студенти који разумеју нову организацију и који имају знање и вештину да учествују у трансформацији постојећих класичних организација и њиховом превођењу у равну и профитабилну организацију.
Број часова наставе 45предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Lean Six sigma организација333.4 KB


Литература

Аутор Назив Издање
George M., Ronwalds D., Kastle B. What is Lean Six Sigma McGraw-Hill, 2004.
George M. Lean Six Sigma McGraw-Hill, 2003.
Harry M., Schoeder R. Six Sigma Curency, New York, 2000.
Creeling C. M., Hamblenton L., McCarthy B. Six Sigma for Marketing Procesess Prentice Hall, New York 2006.
Pyzdek T. The Six Sigma Handbook McGraw-Hill, New York, 2001.
Имaj, M. Кaизeн, кључ jaпaнскoг пoслoвнoг успeхa Moнo и Maњaнa, Бeoгрaд, 2008.
Mилoсaвљeвић П. Oдржaвaњe тeхничких систeмa пo кoнцeпту TPM и Six Sigma Библиoтeкa Диссeртaтиo, Зaдужбинa Aндрejeвић, Бeoгрaд, 2007.


Наставни материјали