Код предмета

1305

Шифра предмета

O.1.5-И.1.-1

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Савладавање основних граматичких структура енглеског језика и оспособљавање студената за базичну комуникацију

Исход предмета

Студенти ће бити у могућности да се служе говорним и писаним енглеским језиком у једноставнијим, свакодневним ситуацијама

Број часова наставе

предавања,  практична настава