Код предмета

1301

Шифра предмета

O.1.1-О.1

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Помоћ студентима да постану ефективни менаџери у данашњем глобалном конкурентном окружењу. Пошто ће највећи број студената постати менаџери у производним организацијама, циљ је да се упознају миљеом у коме се одвијају економске активности на нивоу државе и окружења. Познавање основних економских агрегата (друштеног бруто-производа, националног дохотка, привредног развоја, запослености, инфлације, спољнотрговинских ефеката, кризе и сл.) помаже инжењерима сналажење у компикованим економским токовима, поготову ако имају сопствени бизнис.

Исход предмета

Студенти постају компетентни да раде на побољшању процеса и повећању ефикасности и ефективности предузећа као система. Њихове одлуке биће засноване на бољем познавању економских токова, а самим тим успешност сваког менаџера биће на вишем нивоу, а њихов опстанак на тржишту менаџера далеко извеснији.

Број часова наставе

предавања,  практична настава