Код предмета

1311

Шифра предмета

O.2.5-И.2.-1

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Савладавање основних термина из области технике и технологије у сврху формирања стручне основе за даље савладавање енглеског за посебне академске потребе уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и почетак оспособљавања студената за самостално коришћење научне и стручне литературе.

Исход предмета

Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе једноставније стручне текстове, стекну навику коришћења штампаних и интернет извора (литературе, речника, ...), као и унапреде своје опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку.

Број часова наставе

предавања,  практична настава