Код предмета

1310

Шифра предмета

O.2.4-О.8

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима везаним за базе података, са местом и улогом база података у савременим пословним апликацијама, са савременим методама за обраду великих количина података.

Исход предмета

Студенти треба да познају савремене технологије везане за складиштење података, да пројектују шеме база података. Студенти такође треба да познају и савремене алате за обраду великих количина података, односно за приступ магацинима података. Студенти ће моћи да пројектују једноставније базе података и да приступају базама помоћу језика SQL (Structured Query Language).

Број часова наставе

предавања,  практична настава