Код предмета

1308

Шифра предмета

O.2.3-О.7

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

8

Циљ предмета

Као један од фундаменталних инжењерских предмета, овај предмет има за циљ развијање апстрактног мишљења, као и стицање основних знања из области електротехнике, механике крутог тела, механике флуида и темодинамике.

Исход предмета

Стечана знања студент користи у даљем образовању и стручним предметима.

Број часова наставе

предавања,  практична настава