Код предмета

1312

Шифра предмета

O.2.5-И.2.-2

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Овладавање стручном терминологијом из области машинства.

Исход предмета

Да се студенти оспособе да преводе стручне текстове. Да користе страну стручну и научну литературу и да комуницирају на стручном нивоу.

Број часова наставе

предавања,  практична настава