Код предмета

1307

Шифра предмета

O.2.1-О.5

Година/Семестар

I/2

ЕСПБ

8

Циљ предмета

Усвајање основних знања из области вероватноће и математичке статистике. Развој апстрактног мишљења и аналитичког приступања проблемима. Оспособљавање студената да стечена знања повежу и примене у стручним предметима.

Исход предмета

Стечена знања – студент је оспособљен за примену статистичких метода обрађених у оквиру овог предмета. Студент је спреман да стечена знања користи у стручним предметима  у даљем образовању, а такође и у пракси.

Број часова наставе

предавања,  практична настава