Код предмета

1306

Шифра предмета

O.1.5-И.1.-2

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Да се студенти упознају са основама немачког језика, са граматиком и изговором.

Исход предмета

Да се студенти оспособе да могу да остваре општу комуникацију на немачком језику.

Број часова наставе

предавања,  практична настава