Код предмета

1304

Шифра предмета

O.1.4-О.4

Година/Семестар

I/1

ЕСПБ

4

Циљ предмета

Упознавање студената са основним феноменима савремене културе, нарочито културе свакодневног живота, коју они и иначе непосредно проживљавају и у њој учествују; као и стицање елементарних теоријских и практичних знања из области морала и система људских права (општих, посебних и мањинских).

Исход предмета

Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере и на односе у радној средини, користе у комуникацији са пословним партнерима и у саобраћају са ужом и широм друштвеном заједницом.

Број часова наставе

предавања,  практична настава