Књига предмета - ИМ Модул 5

Завршни (мастер) рад

Основне информације

Код предмета 2702
Шифра предмета ME.2.4-ЗР
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 12
Циљ предмета Примена стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе.
Исход предмета
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Способност повезивања и примене стечених знања и вештина;
 • Припрема студента за бављење научно-истраживачким радом;
 • Јавном одбраном мастер рада студент стиче способност да на јасан и недвосмислен начин пренесе резултате истраживања широј јавности;
 • Оспособљавање студента за наставак образовања.

 

pdfКњига предмета - Завршни мастер рад252.52 KB

Управљање људским ресурсима у предузетничком окружењу

Основне информације

Код предмета 2759
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ИРП-3-2
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, управљања људским ресурсима на пројекту и способности самосталног урављања људским ресурсима.
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања људским ресурсима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да утичу на управљање људским ресурсима.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Управљање људским ресурсима у пред окр338.17 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Armstrong M A Handbook of Human Resource Management Practice (10th ed.) London: Kogan Page. 2006.
Towers D. Human Resource Management essays
The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.) Personnel Management Columbia University Press. 2001.
Encyclopеdia Britannica (kl ed.) Personnel administration is also frequently called personnel management, industrial relations, employee relations
Golding N Strategic Human Resource Management in Beardwell J., Claydon T., Human Resource Management A Contemporary Approach, FT Prentice Hall. 2010.
Storey J. What is strategic HRM? in Storey J., Human Resource Management: A Critical Text Thompson. 2007.
Paauwe J., HRM and Performance: Achievement, Methodological Issues and Prospects Journal of Management Studies
Pfeffer J. Competitive advantage through people Harvard Business School Press


Наставни материјали

Основи валидације развоја производа

Основне информације

Код предмета 2758
Шифра предмета M.2.3-ИМ.ИРП-3-1
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 7
Циљ предмета
 • Упознавање студената са важношћу процеса валидације у развоју производа и валидационим методама.
 • Упознавање студената са теоријом планирања експеримента и основним статистичким методама у теорији експеримента.
 • Упознавање студената са концептом екперимента и аквизицијоммерних података.
 • Упознавање студента са методама виртуалне валидације.
Исход предмета
 • Студент познаје значај поцеса валидације у развоју производа.
 • Студенти познају најважније валидационе методе у процесу развоја производа.
 • Студент је способан да самостално и на научним принципима дефинишеиспитивање производа.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Основи валидације развоја производа346.48 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Mилтeнoвић В. Рaзвoj прoизвoдa [Прoдуцт Дeвeлoпмeнт] Унивeрзитeт у Нишу - Maшински фaкултeт, Ниш, 2003.
Lindemnn U. Methodische Entwicklung technischer Produkte Springer Verlag, Munchen, 2005.
NeukirchnerH., Maas G., Beutner E. Virtuelle Produktentwicklung Vogel Business Media, 2012.
Стojиљкoвић В Meрeњe мeхaничких вeличинa eлeктричним путeм Maшински фaкултeт Ниш, 2000.
Рaнчић Б.
Систeми зa мeрeњe, прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa, И дeo Maшински фaкултeт, Ниш, 2005.
Mилoвaнчeвић M Техничка дијагностика Машински факултет у Нишу, 2011.
Montgomery, D.C. Design and Analysis of Experiments Wiley, New York, 2005b


Наставни материјали

Пословна економија

Основне информације

Код предмета 2753
Шифра предмета M.2.2-ОМ.ИРП-4
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Програм предмета је конципиран тако да се студенти упознају са облицима улагања и резултатима пословања предузећа. Циљ програма је да студенти повезивањем знања из различитих области стекну способности и вештине за решавање проблема у процесу развоја производа у циљу побољшања пословних резултата предузећа.
Исход предмета Студенти стичу знање које се односи на проблеме са којима се суочавају предузећа у привредном животу, као и начин на који се они могу решити. Истовремено, биће оспособљени да практично примене стечена теоријска знања у циљу унапређења ефикасности и ефективности пословања предузећа.
Број часова наставе 45 предавања, 45 практична настава

 

pdfКњига предмета - Пословна економија333.29 KB


Литература

Аутор Назив Издање
Крстић Б. Економика предузећа – управљачки аспекти пословних перформанси

Факултет за

пословни менаџмент, Бар, 2009.

Петровић Е., Денчић-Михајлов К Пословне финансије – дугорочни аспект финансијских улагања Економски факултет, Ниш, 2007.
Кotler P., Keller K., Маркетинг менаџмент

уредници издања на српском језику Богетић З., Глигоријевић М., (преводиоци Лаловић Б., Лучић-Живановић М.)

Дата статус, Београд, 2006.Наставни материјали

Иновациони менаџмент

Основне информације

Код предмета 2752
Шифра предмета M.2.1-ОМ.ИРП-3
Година/Семестар I/2
ЕСПБ 6
Циљ предмета Упознавањес тудената са систематским планирањем, вођењем и контролом иновација у организацијама.
Исход предмета Оспособљавање студента за вођење и контролу иновација.
Број часова наставе 45 предавања, 30 практична настава

 

pdfКњига предмета - Иновациони менаџмент265.64 KB


Литература

Аутор Назив Издање
W. Eversheim, E. Baessler, T.Bauernhansl, U. Böhlke, F.Brandenburg, A. Gerhards, M. Grawatsch, C. Rosier,S. Schöning, W. Eversheim:

Innovationsmanagement für technische Produkte: Systematische und

integrierte Produktentwicklung und Produktionsplanung

Springer 2012.(прво издање 2003)
B. Wördenweber, M. Eggert, M. Schmitt

Verhaltensorientiertes Innovationsmanagement:

Unternehmerisches Potenzial aktivieren

Springer; 2012


Наставни материјали