Конкурс за упис студената на мастер академске студије

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

о б ј а в љ у ј е

Конкурс за упис студената на мастер академске студије

- други конкурсни рок -

 

 

I

Студијски програм

ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

          Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Производно-информационе технологије, школске 2023/24. године:

 • 10 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
 • 8 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије студијског програма Производно-информационе технологије на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Производно-информационе технологије имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Производно-информационе технологије - Производне технологије (ПТ), Механика 3 - Динамика (М3Д), Рачунарски подржано геометријско моделирање (РПГМ), са максимално 60 поена.

Студенти који су завршили студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени полагања класификационог испита из области стручних предмета Производно-информационе технологије - Производне технологије (ПТ), Механика 3 - Динамика (М3Д), Рачунарски подржано геометријско моделирање (РПГМ). У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • • према формули: Ц = 2 х ПТМ3ДРПГМ, при чему је ПТМ3ДРПГМ - збир добијених оцена из предмета Производне технологије (ПТ), Механика 3 - Динамика (М3Д), Рачунарски подржано геометријско моделирање (РПГМ).

Класификациони испит из овог члана се организује само у случају када је број пријављених студената за упис на студијски програм мастер академских студија Производно-информационе технологије већи од броја места за упис студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије у конкретном уписном року.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Производно-информационе технологије пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Ц овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.

            Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742371001).

 

 

II

студијски програм

ТЕРМОТЕХНИКА, ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА

Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Термотехника, термоенергетика и процесна техника, школске 2023/2024. године:

 • 4 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
 • 22 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Термотехника, термоенергетика и процесна техника су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Термотехника, термоенергетика и процесна техника - Термодинамика (ТД), Примењена термодинамика (ПТД), Топлотна постројења (ТП), са максимално 60 поена.

Студенти који су завршили студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени полагања класификационог испита из области стручних предмета Термотехника, термоенергетика и процесна техника - Термодинамика (ТД), Примењена термодинамика (ПТД), Топлотна постројења (ТП). У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • • према формули: Ц = 2 х ТДПТДТП, при чему је ТДПТДТП - збир добијених оцена из предмета Термодинамика (ТД), Примењена термодинамика (ПТД), Топлотна постројења (ТП).

Класификациони испит из овог члана се организује само у случају када је број пријављених студената за упис на студијски програм мастер академских студија Термотехника, термоенергетика и процесна техника већи од броја места за упис студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије у конкретном уписном року.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Термотехника, термоенергетика и процесна техника пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Ц овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара.           

Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 €.

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742371001).

 

 

III

студијски програм

МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг, школске 2023/24. године:

 • 7 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
 • 20 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг реализује се по класичном и дуалном моделу при чему се по дуалном моделу може уписати максимално 8 студента.  Учење кроз рад у оквиру дуалног модела образовања реализујје се у компанијама ELIXIR PRAHOVO D.O.O. и FMP AGROMEHANIKA D.O.O. BOLJEVAC.

Мастер академске студије студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Машинске конструкције, развој и инжењеринг - Машински елементи 1 (МЕ1), Машински елементи 2 (МЕ2), Основе конструисања (ОК), са максимално 60 поена.

Студенти који су завршили студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени полагања класификационог испита из области стручних предмета Машинске конструкције, развој и инжењеринг - Машински елементи 1 (МЕ1), Машински елементи 2 (МЕ2), Основе конструисања (ОК). У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • • према формули: Ц = 2 х МЕ1МЕ2ОК, при чему је МЕ1МЕ2ОК - збир добијених оцена из предмета Машински елементи 1 (МЕ1), Машински елементи 2 (МЕ2), Основе конструисања (ОК).

Класификациони испит из овог члана се организује само у случају када је број пријављених студената за упис на студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и инжењеринг већи од броја места за упис студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије у конкретном уписном року.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Машинске конструкције, развој и инжењеринг пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Ц овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742371001).

 

IV

студијски програм

МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Мехатроника и управљање, школске 2023/24. године:

 • 7 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
 • 10 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије студијског програма Мехатроника и управљање на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Мехатроника и управљање имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).           

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Мехатроника и управљање - Електротехника са електроником (ЕСЕ), Механизми и машине (МИМ), Управљање системима (УС), са максимално 60 поена.

Студенти који су завршили студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени полагања класификационог испита из области стручних предмета Мехатроника и управљање - Електротехника са електроником (ЕСЕ), Механизми и машине (МИМ), Управљање системима (УС). У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • • према формули: Ц = 2 х ЕСЕМИМУС, при чему је ЕСЕМИМУС - збир добијених оцена из предмета Електротехника са електроником (ЕСЕ), Механизми и машине (МИМ), Управљање системима (УС).

Класификациони испит из овог члана се организује само у случају када је број пријављених студената за упис на студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање већи од броја места за упис студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије у конкретном уписном року.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Мехатроника и управљање пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Ц овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742371001).

 

 

V

студијски програм

САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

            Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, школске 2023/24. године:

 • 5 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
 • 13 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).        Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Саобраћајно машинство, транспорт и логистика - Транспортни токови (ТТ), Погонски системи (ПС), Основе саобраћаја и транспорта (ОСИТ), са максимално 60 поена.

Студенти који су завршили студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени полагања класификационог испита из области стручних предмета Саобраћајно машинство, транспорт и логистика - Транспортни токови (ТТ), Погонски системи (ПС), Основе саобраћаја и транспорта (ОСИТ). У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • • према формули: Ц = 2 х ТТПСОСИТ, при чему је ТТПСОСИТ - збир добијених оцена из предмета Транспортни токови (ТТ), Погонски системи (ПС), Основе саобраћаја и транспорта (ОСИТ).

Класификациони испит из овог члана се организује само у случају када је број пријављених студената за упис на студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и логистика већи од броја места за упис студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије у конкретном уписном року.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Ц овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.    

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742371001).

 

 

VI

студијски програм

ХИДРОЕНЕРГЕТИКА, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика, школске 2023/24. године:

-           4  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,

-           27 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука, односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика - Механика флуида (МФ), Примењена мефаника флуида (ПМФ), Основе турбомашина (ОТ), са максимално 60 поена.

Студенти који су завршили студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени полагања класификационог испита из области стручних предмета Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика - Механика флуида (МФ), Примењена мефаника флуида (ПМФ), Основе турбомашина (ОТ). У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • • према формули: Ц = 2 х МФПМФОМ, при чему је МФПМФОМ - збир добијених оцена из предмета Механика флуида (МФ), Примењена мефаника флуида (ПМФ), Основе турбомашина (ОТ).

Класификациони испит из овог члана се организује само у случају када је број пријављених студената за упис на студијски програм мастер академских студија Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика већи од броја места за упис студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије у конкретном уписном року.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Ц овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара.

Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € .

Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс“, позив на број 742371001).

 

 

VII

студијски програм

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  студијски програм Инжењерски менаџмент, школске 2023/24. године:

 • 13 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
 • 28 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, који се реализује у оквиру модула:

- Енергетски менаџмент,

- Пословни информациони системи у инжењерском менаџменту,

- Менаџмент транспорта и логистике и

- Менаџмент у Индустрији 4.0.

            Максимални број студената који се могу уписати на једном модулу у свим конкурсним роковима је 16.

Мастер академске студије студијског програма Инжењерски менаџмент на Факултету трају 1 школску годину (два семестра), вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче диплома са академским називом мастер инжењер менаџмента. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Engineering Management (M.Eng.Mgmt.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив модула.  Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске студије.

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма Инжењерски менаџмент имају лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука (научне, односно стручне области: Математичке науке; Науке о заштити животне средине; Рачунарске науке; Физичке науке; Физичко-хемијске науке; Хемијске науке) и друштвено-хуманистичких наука (научне, односно стручне области: Економске науке; Културолошке науке и комуникологија; Менаџмент и бизнис; Педагошке и андрагошке науке; Правне науке; Социолошке науке; Криминалистичке науке), односно лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука (научне, односно стручне области: Математичке науке; Науке о заштити животне средине; Рачунарске науке; Физичке науке; Физичко-хемијске науке; Хемијске науке) и друштвено-хуманистичких наука (научне, односно стручне области: Економске науке; Културолошке науке и комуникологија; Менаџмент и бизнис; Педагошке и андрагошке науке; Правне науке; Социолошке науке; Криминалистичке науке у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...87/16).

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент су:

 • А - успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена, А = А1 х 3), при чему је А1 - просечна оцена (са две децимале) са завршених основних академских студијама са најмање 240 ЕСПБ, односно, А1 - просечна оцена са завршеним факултетом у четворогодишњем или петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Б - дужина трајања студија (максимално 10 поена, Б = 20 - Б1 х 2.5 или Б = 20 - Б2 х 2), при чему су: Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршених основних академских студија са најмање 240 ЕСПБ, односно, Б1 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у четворогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању, или Б2 - број година трајања студија (са две децимале) завршеног факултета у петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
 • Ц - успех на класификационом испиту из области Математике - Математика у инжењерском менаџменту и Пословна статистика (максимално 24 поена),
 • Д - успех на класификационом испиту из области стручних предмета Инжењерског менаџмента - Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент (максимално 36 поена).

Студенти који су завршили студијски програм Инжењерски менаџмент основних академских студија на Машинском факултету у Нишу, обима 240 ЕСПБ бодова, могу, на лични захтев, да буду ослобођени (делимично или у целини) полагања класификационог испита из области Математике - Математика у инжењерском менаџменту и Пословна статистика, односно области стручних предмета Инжењерског менаџмента - Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент. У том случају се, уместо поена на класификационом испиту, признаје следећи број поена:

 • из области Математике - Математика у инжењерском менаџменту и Пословна статистика, према формули: Ц = 1.5 х МУМПМ - 6, при чему је МУМПМ - збир добијених оцена из предмета Математика у инжењерском менаџменту и Пословна статистика,
 • из области стручних предмета Инжењерског менаџмента - Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент, према формули: Д = 2.25 х УУМСМ - 9, при чему је УУМСМ – збир добијених оцена из предмета Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент.

Приликом уписа на мастер академске студије студијског програма Инжењерски менаџмент пријављени кандидати се рангирају на јединственој ранг листи за упис кандидата на овај студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним тачкама А до Д овог члана, а након тога кандидати који су рангирани у оквиру места одобрених за упис на овај студијски програм биће уписани на одговарајући модул овог студијског програма који су изабрали приликом конкурисања за упис, у статусу (буџетског или самофинансирајућег) студента који је одређен јединственом коначном ранг листом за упис на овај студијски програм.  

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  60.000,00 динара.

            Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € .

            Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита“, позив на број 742371001).

 

Општи услови конкурса и термини

Пријава на Конкурс је од 30.10.2023. до 10.11.2023. године до 13,00 часова.

Кандидати се могу пријавити електронским путем (online), а регистрација кандидата и електронска пријава ће бити омогућена на адреси masfak.prijemni.edu.rs.

Приликом електронске пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа скенирана у pdf формату:

 • диплому или уверење о завршеном претходном образовању,
 • додатак дипломе или уверење о положеним испитима,
 • формулар очитане електронске личне картe,
 • доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс.

            Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања Факултета (телефони: 018/500-673, 018/500-773 и 018/500-620) или упитом који можете послати електронском поштом на адресу upis@masfak.ni.ac.rs.

Класификациони испит за упис на одговарајући студијски програм, из предмета који су наведени у тексту овог конкурса, ће се обавити у понедељак, 13.11.2023. године по следећој динамици:

 • Инжењерска математика и Пословна статистика са почетком од 09,00 часова;
 • Увод у менаџмент, Стратегијски менаџмент, Производне технологије, Термодинамика, Машински елементи 1, Електротехника са електроником, Транспортни токови, Механика флуида, Механика 3 - Динамика, Примењена термодинамика, Машински елементи 2, Механизми и машине, Погонски системи, Рачунарски подржано геометријско моделирање, Топлотна постројења, Основе конструисања, Управљање системима, Основе саобраћаја и транспорта и Основе турбомашина са почетком од 11,00 часова.

            Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 13.11.2023. године до 18,00 часова.

            Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

            Коначна ранг листа ће бити објављена у среду, 15.11.2023. године до 15,00 часова.

            Упис ће се обавити 16. и 17.11.2023. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 10,00 до 13,00 часова.

            Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије у школској 2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

            Машински факултет у Нишу може уписати максимално 150 студената на свим студијским програмима мастер академских студија у школској 2023/24. години који се финансирају из буџета Републике Србије на основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 612-4987/2023-1 од 19. јуна 2023. године.

Број 612-80-148-1/2023                                                                       Декан

У Нишу, 27.10.2023. год.                                                      Машинског факултета

                                                                                           др Горан Јаневски, ред. проф.