Докторске академске студије

Машински факултет у складу са Законом о високом образовању у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научној области машинско инжењерство организује и изводи Докторске академске студије на студијском програму Машинско инжењерство у трајању од 3 (три) године, вредности 180 ЕСПБ бодова, за уже научне области:

- Производни системи и технологије,
- Мехатроника,
- Аутоматско управљање и роботика,
- Теоријска и примењена механика флуида,
- Машинске конструкције,
- Транспортна техника и логистика,
- Термотехника, термоенергетика и процесна техника,
- Мотори СУС и моторна возила,
- Теоријска и примењена механика,
- Саобраћајно машинство,
- Информациони системи и технологије у машинском инжењерству,
- Биомедицинско инжењерство,
- Материјали у машинском инжењерствуи
- Индустријски менаџмент

Право уписа на студијски програм Машинско инжењерство докторских академских студија Факултета имају лица која су завршила акредитоване студијске програме академских студија у области техничко-технолошких наука, која знају бар један светски језик (енглески, француски, немачки или руски језик), и имају:

- завршене основне академске студије и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије, са најмање 300ЕСПБ бодова укупно остварених на њима, и општом просечном оценом најмање 8 (осам); или

-  стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/2005) уколико је завршило претходне нивое студија са просечном оценом најмање 8 (осам).

Приликом конкурисања за упис кандидат може да поднесе и копије објављених радова (научних резултата), који припадају ужој научној области за коју кандидат конкурише и који су објављени током 5 година које претходе дану објављивања Конкурса, који ће бити вредновани при рангирању кандидата.

Комисија за упис на докторске академске студије за сваког пријављеног кандидата, који испуњава услове уписа, појединачно утврђује да ли је програм свршених академских студија у области техничко-технолошких наука компатибилан са програмом докторских студија за које се конкурс расписује. У случају да није, Комисија за те кандидате прописује полагање квалификационог испита. Квалификациони испит полаже се из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима образовања.

Вредновање научно-истраживачких резултата кандидата приликом уписа на докторске академске студије Факултета спроводи Комисија на основу критеријума дефинисаних Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа у пољу техничко-технолошких наука који доноси одговарајуће министарство.

 

Машински факултет у Нишу уписује у прву годину студијског програма Машинско инжењерство докторских академских студија 25 студената, и то:

 

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 10 15

 

 

Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставу и студентска питања Факултета и на бројеве телефона 018/500 620 и 018/588 228.